Så här arbetar Jan Wessman

Det är dina behov som styr arbetssättet

Det betyder att vi först bekantar oss med varandra och med din problematik. Sedan kommer vi överens om målet med terapin och hur vi skall arbeta för att nå dit. Arbetssättet anpassas alltså både till klienten och till problemen.

Terapiarbetet bygger på vad man i dagligt tal brukar kalla samtalsterapi – något som bl.a. innefattar både KBT (kognitiv beteendeterapi)* och PDT (psykodynamisk psykoterapi). En förutsättning för att jag skall inleda (och fortsätta) en terapi, är att du som klient känner dig förstådd och respekterad, tycker att vi arbetar med det du anser viktigt och har förtroende för arbetssättet. Forskningen har också visat att dessa faktorer är viktiga för att en psykoterapi skall vara framgångsrik.

 

Brett och flexibelt synsätt

Mitt förhållningssätt bygger på uppfattningen att människan och hennes psyke är så komplicerade, att det inte går att förklara psykiska problem med bara ett slags teori – hur omfattande det än må vara.

Terapiarbetet bygger alltså på ett brett synsätt. Det innebär att jag använder många olika psykologiska teorier och förklaringsmodeller – som psykodynamiska, inlärningsteoretiska, kognitiva, existentiella, neuropsykologiska och socialpsykologiska*. De behövs för att förstå bakgrund, uppkomst och utveckling av olika problem, både personliga och relationsproblem. Och sedan också för att hitta lämpliga sätt att hantera och övervinna problemen. Men också medicinska frågor kan vara viktiga, eftersom många psykiska problem (helt eller delvis) kan vara kopplade till kroppsliga.

 

Etablerade metoder

Mitt val av terapimetoder grundar sig på en gedigen utbildning och erfarenhet på respektive område. Etablerade metoder kommer till användning. Oftast arbetar jag med existentiellt, kognitivt eller praktiskt inriktade individuella samtal, men ibland också med par- eller familjesamtal.

Ibland kan det vara lämpligt att använda hypnosrelaterade metoder, som utnyttjar modifierade sinnes- eller medvetandetillstånd, till exempel av typen mindfulness* (en KBT-metod) och EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing). I vissa fall väljs också imaginativa metoder, som symboldrama och GAI (Guided affective imagery), för att underlätta bearbetningen av svåra upplevelser eller för att hitta lösningar och pröva dem i tanken. På liknande sätt används scenarios eller gestaltning i rummet.

Liten ordlista

Teorier med psykologisk anknytning

Psykodynamisk teori (se PDT nedan)

Inlärningsteori beskriver hur beteenden – både medvetna och omedvetna - uppstår eller förändras genom inlärning/erfarenhet

Kognitiv teori utgår (i det här sammanhanget) från att psykologiska störningar beror på ett ”stört” (dysfunktionellt) tänkande, ofta med både negativa tankar och känslor.

Existentiell teori belyser vår situation i världen och bland andra människor. Bl.a. betonas individens möjligheter till egna val, trots inflytandet från tidigare relationer och erfarenheter.

Neuropsykologisk teori handlar bl.a. om hur vår hjärna hanterar sinnesintryck, minnen, problemlösning och språk – och om de problem som uppstår vid störningar av sådana funktioner.

Socialpsykologisk teori handlar om hur personers tankar, känslor och handlingar påverkas av andras närvaro eller av grupp- eller samhällstillhörighet.

Psykoterapimetoder/-tekniker

PDT (psykodynamisk psykoterapi) fokuserar främst på (ofta omedvetna) inre konflikter, som tar sig uttryck i känslor och/eller beteenden.

KBT (kognitiv beteendeterapi) baserar sig på inlärnings- och kognitiv teori (se ovan) och fokuserar på störda (ickefunktionella) tankar, känslor och beteenden.

Mindfulnessträning (en KBT-metod) går främst ut på att (i ett lätt förändrat medvetandetillstånd)träna på att fokusera på situationen här och nu och inte låta störande tankar och känslor ta över.

EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing), syftar främst på att terapeuten framkallar snabba ögonrörelser hos klienten (vars sinnes-/medvetandetillstånd påverkas) och metoden används främst vid kvarstående symptom efter traumatiska upplevelser (PTSD).

Imaginativa metoder går ut på att klienten (i ett lätt förändrat medvetandetillstånd) föreställer sig att han/hon ser en bild eller upplever ett skeende, t.ex. från en tidigare upplevelse eller dröm.

Symboldrama och GAI (Guided affective imagery) är imaginativa metoder, där klienten dessutom får bestämda motiv/teman att föreställa sig och arbeta med.

 

Presentation

Arbetssätt

Intervjuer

 
 
 

Bild